Nettie was dol op het buitenleven. Op de boerderij van haar vader kon ze daarvan volop genieten. Ze hield van de zuivere lucht op de landerijen en van de wijds aanwaaiende wind. Hoewel ze vaak haar handen uit de mouwen moest steken op en om de boerderij, was het leven toch eenvoudig en genoeglijk voor haar. Ze was een gezonde meid van zeventien. Steeds meer groeide ze uit tot een gezonde jonge vrouw, wier mooie lichaam met wel geproportioneerde vormen de blikken van de jonge mannen in de buurt steeds meer begon te trekken. Daarvan was Nettie zich maar al te bewust, en ze genoot ook van al die belangstelling. Het gaf haar een opwindend gevoel als er naar haar jonge borsten of haar mollige billen gegluurd werd. Dan kreeg ze een wonderbaarlijke tinteling, die zich in hoofdzaak in haar ontluikende schaamstreek nestelde.
Waar Nettie het meest van hield waren wandelingen langs de velden, als het koren hoog en rijp stond en ze handen vol bloemen kon plukken, of de gonzende insekten bestudeerde. Dan dagdroomde ze vaak en beleefde ze heerlijke uren.
Ook die warme zomerdag was Nettie er weer op uitgetrokken, voor een wandeling door het heuvelachtige landschap rondom de landerijen van haar vader. Ze was in gedachten verdiept en neuriede een vrolijk lied. Opeens zag ze het flikkeren van het zonnelicht op een zwaaiende zeis. Ze liet haar gepeins voor wat het was en keek naar de boerenknecht die op zo"n honderd meter afstand tussen het hoge koren bezig was. Er verscheen een vrolijke glimlach om haar mond toen ze de knecht herkende. Het was Anton, de zoon van de naburige boer. Hij was twintig, groot van postuur en gebruind door het werken buiten in de zon. Ze zag dat hij zijn bovenlijf had ontbloot. De aanblik van zijn gespierde lichaam gaf haar een prikkelend gevoel. Anton groette haar altijd vriendelijk als ze elkaar ontmoetten. Hij was een van degenen die altijd opmerkelijk veel belangstelling voor haar verschijning aan de dag legde.
Anton had haar ook opgemerkt en hij zwaaide naar haar. Impulsief beantwoordde Nettie zijn groet. Hij riep iets wat ze niet goed verstond. Daarom besloot ze naar hem toe te gaan.
"Hallo Nettie!" zei de jongeman toen ze hem tot op enkele passen genaderd was. Hij lachte vriendelijk en leunde op de zeis. Zijn houding had een geruststellende invloed op het meisje. Van dichtbij was hij nog aantrekkelijker, stelde ze vast.
"Ha, Anton. Is het niet veel te warm om te werken?" vroeg ze met een charmante glimlach, waarmee ze hem te kennen gaf zijn gezelschap best op prijs te stellen.
''Ja, dat wel, maar wat moet dat moet, he? Jij bent vrij, zo te zien. Maak je een wandeling?"
Nettie knikte. Zij zocht zijn donkerblauwe ogen en zag daarin de onbewolktheid van de blauwe hemel. En ze merkte op dat hij onverholen naar haar keek. Ze werd geprikkeld door de manier waarop hij haar jonge lichaam bewonderde. Het amuseerde haar dat hij onrustig met zijn handen bewoog rondom de greep van de zeis. Dat duidde erop dat hij zenuwachtig was en dat zijn gedachten niet louter onschuldig waren.
"Mag je wel in je eentje zo ver van huis?" vroeg hij na enig stilzwijgen.
"Poeh, waarom niet? Ik kan heus wel op mezelf passen, hoor. Daar ben ik oud genoeg voor."
"Oud genoeg? Zo oud ben je toch nog niet?"
Het klonk schamper, alhoewel hij het zo beslist niet bedoelde.
"Ik ben anders al achtien!" kaatste ze gepikeerd terug.
"He toe, ik bedoel "t helemaal niet pesterig. Je hoeft toch niet meteen boos te worden?" sprak Anton met een geschrokken en verongelijkte trek om zijn mond.
"Nee, daar heb je gelijk in. Het is veel leuker om vrienden te zijn. Oke, ik zal niet boos op je zijn!"
Opnieuw stokte hun gesprek, terwijl Anton haar aanstaarde. Hij keek naar haar blonde krullen aan weerszijden van haar lieftallige gezicht. En naar haar bloezemende meisjeslichaam, dat er al zo vrouwelijk en rijp uit zag. De vriendschappelijke blik in haar donkerkleurige ogen bracht hem ertoe te zeggen: "Natuurlijk zijn we vrienden. Daarvoor kennen we elkaar ook al zo lang!"
Nettie knikte instemmend. Het ontging haar niet dat hij niet in staat was zijn ogen af te houden van haar jonge zwellende borsten die rezen en daalden bij elke ademhaling. Ze vroeg zich af of Anton een soortgelijke tinteling onder in zijn buik voelde als zijzelf ten gevolge van de niet te ontkennen erotiese spanning die tussen hen beiden opkwam. Ze vond het in ieder geval fijn om in zijn gezelschap te verkeren. Ze twijfelde er niet aan dat "t bij hem ook zo was ten opzichte van haar. Anton glimlachte opnieuw toen hij voorstelde: "Heb je zin om even uit te rusten en een hapje met me mee te eten? Ik heb vers brood en zachte kaas bij me. Die wil ik graag met je delen!"
"Ja, graag. Ik heb best wel honger!" antwoordde ze spontaan.
De twee jonge mensen zetten zich neer tussen de hoge korenaren op de zongewarmde grond. Ze hoorden de bijen en andere insekten driftig zoemen en hoog in de lucht het geruststellende geluid van de vogels. Nettie deed haar schoenen uit en zette haar blote voeten op de warme aarde. O, dat was een fijn gevoel.
"Doe jij ook je schoenen uit. Het is heerlijk om met blote voeten te zitten," stelde ze aan haar metgezel voor. Anton volgde haar suggestie op. Hij keek belangstellend toe hoe Nettie haar rok omhoog schoof om de zon over haar blote benen te laten spelen. De aanblik van haar witte huid wond hem zodanig op dat zijn fallus zich onweerstaanbaar begon te verstijven en een ongemakkelijke bult in zijn broek veroorzaakte. Hij ging om die reden iets verzitten. Dat ontging Nettie niet en ze gniffelde.
"Het spijt me als ik je verlegen maak..." zei ze plagend.
"Och..." murmelde de jongeman die zich niet zo goed raad wist met de situatie.
Hij begreep uit haar opmerking maar al te goed dat ze wist wat er met hem aan de hand was. Hij kon maar een uitweg uit zijn verlegenheid bedenken, en dat was eerlijk te zeggen wat hij dacht.
"Je bent erg mooi..." sprak hij zacht. "Je hebt mooie benen."
Nettie amuseerde zich. Zijn woorden en gedrag bevestigden voor haar hoe gemakkelijk het was om jongens te prikkelen. Ze ontdekte dat zij in verwarring raakten als hun piemels groot en stijf werden en dan niet goed wisten hoe ze dat moesten verbergen.
"Als je er niet tegen kunt," zei ze glimlachend, "dan wil ik ze wel weer toedekken."
Met die woorden trok ze haar rok weer omlaag over haar fraai gevormde benen heen. Ze zag de teleurstelling op Antons gezicht. Niet dat ze van plan was om haar rok omlaag te houden, maar dit erotiese spel was nieuw en opwindend, en ze kwam erdoor tot het besef welke macht ze hierdoor op jongemannen zoals hij kon uitoefenen. Ze wilde wel eens ten volle achterhalen hoe groot die macht was en ondervinden waartoe ze deze jongen - die al bijna man was - kon uitdagen.
"Nee hoor, het was prima met je rok omhoog. Ik had er geen bezwaar tegen."
"Zeg dan "alsjeblieft" als je wilt dat ik hem weer omhoog schuif," glimlachte ze met een geraffineerde uitdrukking op haar gezicht. Anton bloosde van die uitspraak.
"Zeg "alsjeblieft"!" beval Nettie.
Anton keek stug van haar weg, vastbesloten om het meisje niet te smeken voor enkel een glimp van haar benen. Maar zijn erektie klopte met sensuele pulsen en hij was er niet zeker van of dat kwam omdat het meisje zich veeleisend begon te gedragen en hem probeerde op die manier te verleiden. Hij probeerde zijn gedachten op het koren rondom hem te konsentreren, in de hoop dat zo zijn verstijving zou afnemen en zijn penis weer tot rust zou komen tussen zijn dijen.
"Kom, zeg "alsjeblieft"!" hoorde hij het meisje zeggen. Hij deed zijn best om haar niet aan te kijken. "Je hoeft me er alleen maar vriendelijk om te vragen, en dan zal ik mijn rok weer optrekken."
Anton ging opnieuw verzitten en probeerde zo onopvallend mogelijk zijn stijve fallus in een gemakkelijker positie te manoeuvreren. Maar natuurlijk zag Nettie dat.
"Je hoeft er niet om te smeken," herhaalde ze, "...en dan vind ik het zelfs goed dat je me aanraakt."
Anton draaide zich snel naar haar toe. Te snel. Zijn reaktie versterkte haar alleen maar in haar gevoel van zelfverzekerdheid en macht over de situatie. Ze gniffelde.
"Lach me niet uit!" sprak de jongeman in een poging zijn gevoel voor eigenwaarde te herstellen. Maar zijn woorden klonken niet erg overtuigend. "Ik wil je best aanraken, maar ik ga er niet om smeken."
"Dat zal je toch moeten doen," zei het meisje met een air van dominantie. "Smeek me, en ik zal je laten voelen... hoe en waar je maar wilt..."
Haar gefluisterde laatste woorden waren teveel voor Anton. Het was ook al niet een aanbod om deze mooie meid overal en hoe dan ook te mogen betasten. En hij hoefde haar er alleen maar om te smeken... Hij keek in haar donkere ogen en zag er een tinteling in die hem even wantrouwig maakte.
"Je houdt me toch niet voor de gek, he?" vroeg hij met een scherpe klank in z"n stem.
"Nee, heus niet. Hoe en waar je maar wilt. Als je er maar om smeekt!"
Antons penis was nu keihard. Hij voelde het bloed door zijn aderen gutsen. Het klopte onbeheerst aan zijn slapen. Hij wist dat hij haar zou smeken. Hij wist dat hij alles zou doen om die prachtige meid aan te mogen raken. Die opwindende jonge vrouw die naast hem zat en die zo"n geraffineerd spel met hem speelde. "Alsjeblieft...." zei hij zachtjes.
"Alsjeblieft wat?" drong Nettie aan.
Zo gemakkelijk gaf ze haar prijs niet weg. Ze was wel van plan haar belofte te houden, maar ze zou hem er toch zoveel mogelijk voor laten doen. Ze genoot van zijn onzekerheid, zijn heftige verlangen en zijn tweestrijd.
"Mag ik alsjeblieft je benen zien?"
Nettie gniffelde. "Is dat alles wat je zien wilt? Mijn benen alleen maar? Wil je me niet overal aanraken?"
Het meisje lachte voluit. Het maakte haar niet uit of ze Anton boos maakte. Ze had hem nu precies waar ze hem hebben wilde en ze kon hem laten zeggen en zelfs doen wat ze wilde. Niet alleen wist zij dat; ook Anton wist dat. Daarom zette ze door met haar slinkse plannetje. "Toe maar, smeek me er maar om op de manier die een meisje graag van een jongen hoort. Als je dat doet, dan beloof ik je dat ik je ervoor zal belonen. Op de beste manier die ik ken."
\\r\\n"O Nettie, alsjeblieft. Ik wil zo graag je benen zien. En ik wil je overal aanraken waar het maar mag. Toe, lieve Nettie, laat me alsjeblieft..."
\\r\\nNettie glimlachte en keek Anton recht in zijn ogen. Ze keek zo indringend dat hij zijn blik omlaag sloeg. Langzaam gingen haar handen naar de zoom van haar rok. Tergend langzaam begon ze die omhoog te schuiven. Al die tijd bleef de dominante glimlach om haar mond geplooid.
\\r\\n"Ga door, Anton, met me erom te vragen. Doe "t terwijl ik mijn rok omhoog schuif!"
\\r\\nZe zei die woorden met een hese klank in haar stem. Met haar ogen bleef ze de jongeman strak aankijken om zijn onrustige reaktie te peilen.
\\r\\n"Ja, alsjeblieft... ik wil "t zo graag... toe, ik smeek je erom...."
\\r\\nDe zoom van haar rok gleed over haar ronde knie?´n heen en schoof verder omhoog langs haar zachte dijen. Ze deed het zo traag mogelijk. Anton keek gebiologeerd naar haar blote dijen die steeds verder zichtbaar werden. Het was een uiterst verleidelijke en prikkelende aanblik. De reakties voelde hij duidelijk in zijn nog harder wordende penis. Tenslotte zag hij de aanzet van haar strakgespannen slipje en in het centrum tussen haar dijen de zwelling van haar poesje die de stof van haar dunne broekje deed opbollen. Hij zag het vochtige streepje in de stof daar waar haar schaamlippen tegen elkaar aan geperst zaten, ten teken van haar sensuele opwinding.
\\r\\n"Nu ben ik van jou..." zei Nettie op zachte fluisterende toon.
\\r\\nHaar woorden wekten echter niet de indruk dat ze volkomen de waarheid sprak. Want uit haar houding viel op te maken dat ze er geenszins overdacht om zich nu opeens volledig gewonnen te geven.
\\r\\nZelf had ze maar al te goed in de gaten dat haar gleufje danig vloeide. En dat haar vochtigheid aan de buitenkant van haar slipje zichtbaar was. Haar onderbuik tintelde en verschafte haar heerlijke gevoelens. Ja, dit was heerlijk, om zelf zo opgewonden te zijn en om te zien dat Anton er ook hevig door opgehitst werd.
\\r\\nAnton strekte voorzichtig zijn hand naar haar uit. Nog niet eerder had hij zich een dergelijke vrijheid kunnen veroorloven. Het was hem nog nooit eerder overkomen dat een meisje zo haar intieme lichaamsdelen toonde en achterover leunde in afwachting van hem om haar aan te raken op haar meest geheime plekjes. Toch was hij onzeker en angstig, hoewel hij niet wist waarom. Was het haar tweeslachtige houding? Enerzijds toegeeflijk en anderzijds terughoudend? Was het de mengeling van sensualiteit en koelte die ze uitstraalde? Of was het alleen omdat hij eigenlijk nog onervaren was?
\\r\\nHij raakte haar aan. Er voer een rilling door hem heen. Haar huid was zacht en voelde warm aan. Ook Nettie rilde toen zijn hand kontakt maakte met haar dijen. Ze ontweek hem niet - hoewel hij dat ergens wel verwacht had - en ze bleef voortdurend tegen hem glimlachten en hem met haar oogopslag verder aanmoedigen.
\\r\\n"Ga maar door," zei ze, "wees niet verlegen. Ik hou heus mijn belofte wel, hoor. Wees maar niet bang dat ik je zal slaan omdat je zo vrijpostig bent..."
\\r\\nAnton vertrouwde erop dat ze de waarheid sprak. Veel anders zat er ook niet voor hem op. Het verlangen om haar intiem te beroeren was ook veel te sterk geworden om nu nog op te kunnen houden. Hij legde zijn hand stevig op haar verleidelijke zachte dij en begon haar nadrukkelijk te strelen en het veerkrachtige vlees te kneden. Voorzichtig schoof zijn hand steeds iets verder langs haar bovenbeen omhoog.
\\r\\nNettie zat daar maar, achterover leunend op de steun van haar armen. Ze liet hem doen wat hij wilde en legde hem geen strobreed in de weg. Ze ging zelfs achterover liggen met een diepe zucht en spreidde haar benen wijd uiteen. Zo verleidde ze hem uiterst geraffineerd om haar jeugdige vagina te gaan strelen. Zijn hand kroop omhoog langs haar dij. Het jonge meisje voelde een verrukkelijke huivering door haar onderlijf trekken. Toen werden zijn handen brutaler en zijn greep sterker. Hij greep haar stevig bij haar uitdagende kutje en kneep in de sponzig zachte zwelling. Zijn onbeheerste verovering van haar poesje deed haar zowel pijn als dat het haar een gloeiend gevoel van genot gaf. Haar benen gleden onwillekeurig verder uiteen.
"Kom, trek je slipje uit!" sprak Anton.
Hij probeerde zoveel mogelijk dwingende klank in zijn stem te leggen. Hij meende dat hij nu meester van de situatie was. Hij veronderstelde dat haar zachte zwoele gekreun erop duidde dat hij haar wil overwonnen had en nu het moment was aangebroken waarop hij met haar kon doen wat hij wilde.
"Nee! Dat niet. Ik zei dat je me alleen maar mocht aanraken!"
"Je hebt gezegd dat ik "t mocht, hoe en waar ik maar wilde. Nou, ik wil je aanraken met mijn lul. Ik wil je helemaal hebben. Wat denk je... dat ik een snotaap ben die zomaar naar jouw pijpen danst en al jouw grillen opvolgt? Ik wil je nu. Ik wil je hebben! Je hebt "t me beloofd en nu moet je je woord houden!"
"Nee, alsjeblieft, doe dat niet..."
Anton lachte luid, maar het klonk nog niet erg overtuigend.
"Ha, nu smeek jij mij! Daar ben ik blij om. Zijn de rollen dan nu omgekeerd?"
"Dat is niet eerlijk, Anton," merkte Nettie op. Ze maakte nog steeds niet de indruk dat ze bang voor hem was of anderszins angstig voor wat er zou kunnen gebeuren. "Ik heb niet tegen je gelogen. Ik heb je toegestaan wat ik je beloofd heb. Ik heb niet geprobeerd om je te misleiden of bedriegen. Je moet me niet iets dwingen te doen wat ik nooit van plan was om toe te staan... Toe Anton, doe dat niet!"
"Maar je hebt me nu z?? opgewonden dat ik onmogelijk nog kan stoppen. Dat begrijp je toch zeker wel. Het is niet eerlijk om nu opeens van me te verlangen dat ik ermee ophoud. Daarom, ik wil je aanraken met mijn lul... hem in je uitdagende snee steken!"
"Doe dat niet, lieve Anton... ik zal andere dingen voor je doen. Ik weet iets wat net zo fijn is. Je zult het heerlijk vinden als ik dat doe. Alsjeblieft, laat me..."
"Wat zijn die andere dingen dan die je met me kunt doen? Ik ben heel erg opgewonden en wil vreselijk graag klaarkomen. Ik voel het branden in mijn ballen. Wat kun jij daar aan doen?"
"Ik kan "t met mijn handen doen. Ik kan je strelen. Heen en weer met mijn handen langs je lul. Ik kan er stevig in knijpen... en er hard aan trekken. Je zult zien dat je daar ook heerlijk door kunt klaarkomen. Je zult "t zalig vinden!"
"Waarom? Nee hoor, ik wil mijn lul in je kutje steken en hem heen en weer schuiven tot het sap uit mijn ballen tevoorschijn spuit. Dat is vast veel lekkerder."
"Toe, laat me het eerst op mijn manier proberen, Anton. Alsjeblieft. Laat het me met mijn handen doen. Dat is net zo fijn."
"Nou goed dan. Maar doe het wel goed, zodat ik er geen spijt van krijg dat ik aan je heb toegegeven."
Nettie glimlachte weer die veelbetekende lach. Het ontging Anton echter, want hij was veel te opgewonden bij het vooruitzicht dat dit mooie meisje zijn erektie ging aftrekken en hem zo zalig klaar te maken.
"Haal je pik maar uit je broek," stelde Nettie voor.
Anton stond direkt op en knoopte zijn broek los. Het gaf hem een vreemd gevoel om zich te ontkleden terwijl het meisje zo onbeschaamd lag toe te kijken. Met haar dijen wijd gespreid. Ze richtte zich half op terwijl hij zijn broek omlaag liet zakken. Zijn lustgevoel werd met het moment sterker. Hij voelde aan de spanning in zijn skrotum dat zijn orgasme niet lang op zich zou laten wachten. O, wat een heerlijk vooruitzicht om door die geile Nettie afgetrokken te worden!
Hij stapte uit zijn omlaag gevallen pantalon en ging naast het meisje zitten, met zijn blote achterste op de warme grond. Het was een prikkelende sensatie. Toen ging hij achterover liggen en liet hij zijn naakte lichaam van top tot teen bekijken. Hij had een lichaam om trots op te zijn. Voor zijn erektie fallus hoefde hij zich nog minder te schamen. Hij was keihard en kloppend vanwege al het bloed dat onstuimig door zijn opgezwollen aderen pulseerde.
Nettie strekte beide handen naar zijn penis uit die schuin langs zijn gespannen buik omhoog stond. Ze sloot haar handen er omheen en greep hem stevig en vastberaden beet. Ze kneep krachtig in zijn stijve roede, die onder haar aanraking nog wilder begon te kloppen en ongekontroleerd schokte. Haar handen sloten als een koker om zijn opgezwollen staaf. Ze schoof die koker eenmaal omhoog en omlaag. En nog eens. Daarna flitste haar greep er enkele malen snel langs heen en weer. Anton merkte dat het meisje erg veel kracht in haar handen had. En dat ze hem inderdaad een uitzinnig genot kon schenken. Het gloeide door zijn onderbuik en deed zijn lendenen onbeheerst bokken. Het meisje merkte maar al te goed welk een sensatie ze hem verschafte en ze begon in een regelmatig tempo aan zijn speer te trekken. Golven van hemelse opwinding schoten door Antons onderbuik en maakten hem dronken van wellust. Hij kreunde luidkeels.
\\r\\nNettie ervoer een opwindend gevoel van macht nu ze de jongeman met zijn naakte sterkte lijf zo in haar greep had en ze hem kon laten kronkelen en kreunen naar believen. Ze wisselde haar tempo en intensiteit regelmatig en bestudeerde daarvan het effekt op de kronkelingen en wulpse uitlatingen van de knaap. Ze was meester van de situatie! Opnieuw! Ze begreep dat zolang ze zijn lul in haar greep hield, ze hem ook helemaal in haar greep had en ze hem kon laten krampen en kreunen naar hartelust.
"Smeek erom dat ik je klaar maak," sprak ze met bevelende stem. "Zeg dat je graag wilt afgetrokken worden en laat me zien dat je het ?©cht fijn vindt dat ik je zo aanraak!"
"Ja, oo jaaa! Alsjeblieft! Laat me klaarkomen. Laat me mijn kloten leegspuiten. O, ik vind het zalig zoals je je handen om mijn lul gesloten hebt en eraan trekt. Zie je dan niet hoe ik lig te spartelen en hoor je me dan niet kreunen? O, Nettie, wat maak je me geil! Jaaa, ik vind alles wat je met me doet zo zalig!"
''Zal ik het sneller doen? Wil je dat ik nog vlugger aan je lul trek?"
"Ja, doe "t sneller en harder... O, Nettie, doe het alsjeblieft voor me... ik smeek je erom!"
Het meisje greep zijn stijve zwans nog steviger beet en masturbeerde de jongeman fel en in een flitsend tempo. Haar hand schoot zo snel op en neer dat het een doorlopende beweging was, waarbij niet meer te onderscheiden was wanneer ze op of neer ging.
"O, allemachtig, ik ga komen!" gilde Anton luid. "Ik kom! Ik kom!"
Nettie keek met grote verrukking en ontzag toe hoe de eikelspleet open brak en er de ene na de andere dikke scheut sperma uit te voorschijn spoot, die in grillige witte stralen omhoog schoten. Ze kneep hard in zijn tot het uiterste gezwollen lul. Steeds na elke scheut perste ze hem samen. Ze ontspande haar greep zodra de volgende door de roedebuis omhoog schoot. Ze melkte hem tot het uiterste en dwong hem zijn ballen tot aan de laatste golf toe leeg te spuiten. De stralen schoten vlak langs haar heen. Enkele druppels ervan bleven aan haar handen kleven. Die smeerde ze in haar handpalmen uit. Het was heerlijk om de kleverige substantie te voelen en te bedenken dat die te danken was aan de manier waarop ze over hem geheerst had. Ja, het was een wonderbaarlijke sensatie om de macht te hebben om een man van zijn levenssap te beroven en hem volkomen uitgeput te maken. Want zo lag Anton erbij, languit achterover op de grond en met zwaar hijgende borstkas. Zijn gelaat drukte een volkomen bevrediging uit. Hij keek haar dankbaar aan en zei met hese stem: "O Nettie, dat was fantasties... je had gelijk: dit was net zo fijn!"
"Ja, ik vond het ook heerlijk om te doen... op het moment dat ik je witte sap eruit zag spuiten, kreeg ik een brandend gevoel in mijn buik en krampte mijn kutje koortsachtig samen." Met een geraffineerd lachje voegde ze eraan toe: "Zou ik ook klaargekomen zijn?"
Anton wist niet goed hoe hij op die vraag moest reageren. Maar Nettie had de vraag niet gesteld om er van hem een antwoord op te krijgen. Ze knipoogde naar hem en zei: "Misschien kunnen we elkaar hier op deze plek vaker ontmoeten? En dan weer zo"n opwindend spel spelen? Zou je daarvoor voelen?"
"O ja, lieve Nettie, dat zou ik heel graag willen. En ik beloof je dat ik dan precies zal doen wat jij wilt..."
Na die woorden van onderwerping met voldoening te hebben gehoord, stond Nettie op en liet ze Anton verbouwereerd zachter. Neuri?´nd vervolgde ze haar weg door het zomerse landschap. Haar gedachten waren vol van wat ze de volgende keer met Anton zou uithalen....

Verkiezing van de geilste vrouw...

cum

Ben jij een echt geile vrouw en wil je weten of jij de geilste bent? Iedere vrouw kan meedoen, leeftijd en uiterlijk doen er niet toe. Vul het formulier meteen in om in te schrijven. Of wil je meer weten, klik dan hier

 

vibratorkopen.nl 

http://www.bdsmstore.nl/